Formulari de cerca

14/03/2019
Bo de transport a l'Hospital de la Ribera 2020-21
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Carlet, en sessió de 16 de novembre de 2020, va aprovar les bases que han de regir el procediment per a l'atorgament de subvencions en concepte d'ajudes per al transport de les persones majors de 65 anys o que tinguen reconeguda la situació d'invalidesa permanent absoluta en el transport regular ─autobús─ fins a o des de l'Hospital de la Ribera.
 
 
Els interessats presentaran les sol·licituds d'ajudes per mitjà d'un model normalitzat en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament a partir de l'endemà en la publicació en el Tauler d'anuncis i en el Portal de Transparència de l'Ajuntament de Carlet, fins al dia 31 d'agost de 2021.
 
 
Les ajudes es convoquen per als veïns de Carlet que siguen majors de 65 anys o bé tinguen reconeguda la situació d'invalidesa permanent absoluta, que es troben empadronats a Carlet  i que no tinguen deutes en període executiu amb l'Ajuntament de Carlet al moment de presentar la sol·licitud, i es materialitzaran per mitjà d'un bo de transport per a un màxim de 14 viatges i durant un any en el servei regular de transports per carretera en el trajecte de Carlet fins a l'Hospital de la Ribera o al revés.
 
Els bons de viatge seran personals i intransferibles. Per al seu canvi serà imprescindible la presentació del Document Nacional d'Identitat o un document oficial que incloga una fotografia que el substituïsca.
 
El bo de transport tindrà vigència com a màxim fins al 15 de novembre de 2021. Transcorregut aquest període sense haver-se esgotat els viatges, quedaran sense efecte.
 
Cosa que es publica al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, en el Portal de Transparència i al tauler d'anuncis del Centre d'Oci de la 3a Edat, en els termes de la base 5 reguladora de les subvencions.
 
Enllaç en el Portal de Transparència:  PORTAL DE TRANSPARÈNCIA
 

 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es