Formulari de cerca

19/04/2021
OBERT TERMINI PRESENTACIÓ JUSTIFICACIÓ AJUDES CONCEDIDES
Ajudes per al transport dels estudiants Curs 2020-2021
El termini és des del 18 de març fins al 19 d'abril 2021 tots dos inclosos

AJUDES PER AL TRANSPORT DELS ESTUDIANTS CURS 2020-2021

 

Poden sol·licitar les ajudes els estudiants universitaris, els de cicles formatius de grau mitjà o superior, els estudiants de batxillerat artístic, tercer cicle o doctorat, estudis d’especialització o estudis de postgrau, que tinguen fins a 35 anys i que cursen estudis presencials en un centre de fora de la població de Carlet  o que estant matriculats en centres de Carlet estiguen realitzant les seues pràctiques formatives en pobles veïns.

Requisits

  • Empadronats a Carlet, almenys, des de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València, a través de la Base de Dades Nacional i durant tot el procediment de concessió.
  • Matriculats en un mínim de 30 crèdits anuals (excepte en el cas que estiguen acabant estudis), o bé matriculats en el curs complet en el cas de cicles formatius i batxillerat.
  • Que l’estudiant, o els seus pares o tutors en el cas de ser menor de 18 anys, es troben al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal Tributària i de la Seguretat Social, i amb l’Ajuntament de Carlet.
  • Que la renda per capita de la unitat de convivència des d'un any abans a la publicació d'esta convocatòria no supere els 10.000 euros (renda de 2019). Els premis «Escola Educació i Futur 2019/2020» quedaren exempts d’este requisit.

 

La sol·licitud haurà de presentar-se en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Carlet (Oficina d'Atenció al Ciutadà) a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al BOP a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions i durant els 20 dies naturals següents.

 

Mitjançant un edicte s’ha publicat en el BOP de València el 03 de febrer de 2021  per tant el termini de presentació de sol·licituds és des del 4 fins al 23 de febrer de 2021 .

 

            Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

 

-Certificat expedit per la universitat o centre corresponent on es facen constar els crèdits en què s’ha matriculat la persona sol·licitant o que acredite la matrícula corresponent durant el curs 2020/2021.

 

-Declaració de la renda de l’exercici 2019 de les persones que formen la unitat de convivència majors de 18 anys (o autorització a l’Ajuntament per a obtindre’n la informació, en tal cas no caldrà presentar-la).

 

-Certificat del número de compte bancari on es procedirà a efectuar el pagament de la subvenció, expedit per l’entitat bancària, a nom del sol·licitant de l'ajuda.

 

-La presentació de la sol·licitud implica l’autorització expressa a l’Ajuntament perquè accedisca pels seus propis mitjans a la documentació acreditativa que el sol·licitant o els pares, mares, tutors o tutores quan l’estudiant siga menor d’edat, es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Agència Estatal Tributària, amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament de Carlet.

 

-L’estudiant que forme part d’una família nombrosa, oficialment reconeguda amb títol o carnet de família nombrosa en vigor, haurà de permetre a l’Ajuntament consultar estes dades no oposant-se en la sol·licitud a la seua consulta, o presentar el justificant d’haver-lo sol·licitat.

En el cas d’oposar-se, l’interessat haurà de presentar la documentació que acredite la condició de família nombrosa.

 

- En el cas que alguna de les persones empadronades en el mateix habitatge que l'estudiant tinguera reconeguda la condició de discapacitat igual o superior al 33 %, acreditada per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Comunitat Valenciana, haurà de permetre a l'Ajuntament consultar aquestes dades no oposant-se en la sol·licitud a la seua consulta, i indicant el nom de la persona que té la discapacitat.

En el cas d'oposar-se, la persona interessada haurà de presentar la documentació que acredite la condició de discapacitat.

La concessió de les ajudes convocades, que no podran superar els 100,00 euros per sol·licitant, es realitzarà mitjançant un acord de la Junta de Govern Local, a proposta de la comissió de baremació.

Adoptat l'acord per la Junta de Govern Local, es publicaran les llistes de les ajudes concedides al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Carlet i en la pàgina web municipal (www.carlet.es)

Les ajudes econòmiques es faran efectives a cada estudiant amb la justificació prèvia de l'import concedit. Es podrà justificar l'ajuda a través de l'aportació de justificants de despesa de transport públic així com justificants que acrediten la despesa de carburant per als casos en què no es done la possibilitat d'utilització de transport públic des de Carlet fins al centre d'estudis. Els justificants es presentaran en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament, des de l'endemà a la publicació de la concessió definitiva en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Carlet  i durant els 20 dies hàbils següents.

Les ajudes denegades seran notificades als sol·licitants.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es