Formulari de cerca

Informació General

Clica ací per accedir al calendari Fiscal 2020.

 

El departament de Rendes s'encarrega del tràmit de les sol·licituds següents:

Guals Permanents:

Les sol·licituds de Guals Permanents es presentaran en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament havent d'anar acompanyades de la següent documentació:

 • Sol·licitud
 • Llicència d'ocupació per a ús adscrit a garatge per a aparcament de vehicles (si no es posseïx, se sol·licitarà en l'Oficina Tècnica de l'Ajuntament).
 • Fotocòpia rebut o rebuts corresponents als vehicles de la seua propietat a tancar en tal local  de l'últim exercici posat al cobrament per l'Ajuntament.
 • Certificació de no deutor a la Hisenda Pública per cap concepte que serà expedit pel servici de Recaptació Executiva de l'Ajuntament.

Ocupació de la via pública amb materials, runes, prop, etc...

Les sol·licituds d'ocupació de la via pública amb materials de construcció, runes, prop, etc... es presentaran en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament, havent d'anar acompanyades de la documentació següent:

 • Sol·licitud
 • Fotocòpia en què conste que té acreditada la Llicència d'Obres corresponent.
 • Emplaçament on es pretén ocupar la via pública, especificant la superfície a ocupar en metres quadrats;  el període de temps aproximat de l'ocupació i si és el cas la classe d'ocupació a realitzar (materials de construcció, contenidors, prop, bastides, etc...).

Ocupació de la vía pública amb taules i cadires:

Les sol·licituds es presentaran en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament, havent d'anar acompanyades de la documentació següent:

 • Sol·licitud
 • Fotocòpia acreditativa d'haver ingressat prèviament la Taxa per Ocupació de la Via Pública amb Taules i Cadires.
 • Nom del a establiment, direcció, nombre de taules a ocupar en la via pública i període d'ocupació  sol·licitat.

Devolucions prorratejades rebuts I.V.T.M. per baixes definitives:

Sol·licituds de devolucions prorratejades I.V.T.M. per baixa definitiva, les transferències no ocasionen devolució.

Les sol·licituds es presentaran en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament, havent d'anar acompanyades de la documentació següent:

 • Sol·licitud
 • Fotocòpia de l'últim rebut pagat corresponent al vehicle per al qual se sol·licita la devolució.
 • Fotocòpia de la baixa definitiva o temporal del vehicle per al que se sol·licita la devolució expedida per la Direcció Provincial de Tràfic de València.
 • Fotocòpia acreditativa del fi de la vida útil del vehicle, expedida pel desballestament corresponent.
 • Fotocòpia de la llibreta d'estalvi o compte corrent de l'entitat on es pretén ingressar la transferència corresponent.

Exempcions del I.V.T.M.:

Per vehicles agrícoles (Llei 39/88 Hisendes Locals)

Les sol·licituds d'exempció de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica per a vehicles agrícoles es presentaran en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament, havent d'anar acompanyades de la documentació següent:

 • Sol·licitud
 • Fotocòpia de la Cartilla d'Inspecció Agrícola de la Conselleria d'Agricultura en què es troba inscrit el seu vehicle.
 • Fotocòpia de la Targeta Tècnica del vehicle on s'especifiquen les característiques del mateix (marca, model, potència fiscal, etc.).
 • Fotocòpia del Permís de conducció del vehicle.

Per minusvalidesa superior o igual al 33 %

Els models de sol·licituds es presentaran en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament, havent d'anar acompanyades de la documentació següent:

 • Sol·licitud
 • Certificació de la Conselleria de Benestar social acreditatiu del grau de minusvalidesa (actualitzat).
 • Documentació del vehicle per al que sol·licita l'exempció.
 • En cas de ser el conductor, permís de conduir.
 • Declaració jurada que el vehicle és per a ús exclusiu del sol·licitant per ser el conductor o per ser utilitzat exclusivament per al seu transport.

Bonificacions

Per vehicle de més de 25 anys

Tindran una bonificació del 100% els vehicles que tinguen una antiguitat mínima de 25 anys guarde la data de fabricació. Els efectes en l'impost seran l'any següent i es realitzarà d'ofici per l'Ajuntament, sent notificat els contribuents perquè en prengueu coneixement.

Autoliquidacions per altes en l'I.V.T.M.:

Els models d'Autoliquidació per alta en l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànicaes facilitaran el propi Ajuntament (planta baixa), devent l'interessat presentar la documentació següent:

 • Original o fotocòpia del N.I.F. si es tracta d'una persona física o C.I.F. si es tracta d'una  entitat jurídica.
 • Original o fotocòpia de la Targeta Tècnica del Vehicle, on s'expressen les  característiques del vehicle, (marca, model, bastidor, potència fiscal, etc...)
 • Certificació d'empadronament en cas d'haver canviat de domicili actualment i ser diferent del que figura en la N.I.F. del sol·licitant (si és el cas dita certificació haurà de sol·licitar-se en el departament d'altes i baixes del Padró Municipal d'habitants (primera planta de l'Ajuntament).

Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

L'impost es merita quan  es  transmeta la propietat del terreny, ja  siga  a títol  onerós  o gratuït, entre vius o per causa de mort, en  la data de la transmissió.

La persona subjecta a l'impost haurà d'aportar a l'Ajuntament fotocòpia de ho escriptura de compravenda, donació, herència, permuta, etc, en el termini de 30 dies des de la data de ho escriptura així com fotocòpia de l'últim rebut de I.B.I.

S'establix una bonificació del 50% de la quota de l'impost en les transmissions de terrenys i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitadors del domini realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents i adoptats, els cònjuges o els ascendents i adoptats. La present bonificació s'aplicarà d'ofici.

Sol·licitud d'un lloc en el mercat municipal:

La sol·licitud de llocs per al mercat es realitzarà entre el 15 de novembre i el 15 de desembre aportant la documentació següent:

Sol·licitud (Descargar al final de la pàgina)

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es