Formulari de cerca

Informació pública llicències ambientals

Llicència ambiental activitat de tractament i transformació de productes apícoles.

La mercantil Primo Mendoza SL ha sol·licitat la modificació substancial de la llicència ambiental obtinguda per a l'activitat de tractament i transformació de productes apícoles en Carlet, amb emplaçament en al carrer Mestral  18, adjuntant el corresponent projecte tècnic.

El que es fa públic, sotmetent l'expedient a un període d'informació pública en els termes establits en l'article 63.8 en relació amb l'article 55 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana, mitjançant un edicte publicat en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Carlet i en la pàgina web, podent accedir a l'expedient en l'Ajuntament de Carlet, en el carrer Assumpció de Nostra Senyora 1 de Carlet (Oficina Tècnica, segona planta) en el termini de vint dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació del present edicte, les persones físiques, jurídiques, associacions veïnals i els que ho consideren convenient i podent, en este mateix termini, formular les al·legacions que estimen pertinents.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es