Formulari de cerca

Modificació puntual Nº 6

Zonificació del sol urbanitzable (Zona d’exclusió de declaracions d’Interès Comunitari) i normativa reguladora de les activitats permeses en sol no urbanitzable.

El Ple de l'Ajuntament de Carlet en sessió de 18 de juliol del 2013 va acordar sotmetre a informació pública pel termini d'un mes a comptar des de la publicació del pertinent edicte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en un periòdic no oficial d'àmplia difusió els expedient de modificació puntual número 6 referit a la zonificació del sol no urbanitzable pel que es refereix a la zona d’exclusió de les Declaracions d’Interès Comunitari i a la normativa reguladora de les activitats permeses en sol no urbanitzable de les normes urbanístiques del Pla General.

També, es va acordar publicar els pertinents edictes d'informació pública en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en la pàgina web.

El Ple de l'Ajuntament en sessió de 29 d'octubre del 2013 acordà aprovar provisionalment l'expedient de modificació puntual i remetre'l a la Conselleria d'Infraestructures, Territori, Urbanisme i Habitatge per la seua aprovació definitiva.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es