Formulari de cerca

Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)

OAC

L’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) és un servei municipal que ofereix la possibilitat de tramitar de forma integrada part de les gestions de l’Ajuntament. Es tracta d’un servei d’orientació, informació i tramitació de més de 46 gestions diferents.

L’OAC té una clara vocació de servei a la ciutadania i una voluntat d’oferir una atenció de qualitat tant el que fa a la informació facilitada com en la tramitació dels expedients. És una ferma aposta per crear un model de relació amb els ciutadans basat en criteris d’eficàcia i qualitat  amb un tracte totalment personalitzat.

 

FUNCIONS

Registre General d’Entrada de documents de l’Ajuntament

 • Registre i distribució de totes les instàncies presentades en l’Ajuntament.

Padró d’Habitants

 • Certificats d’empadronament.
 • Certificats d’empadronament històrics.
 • Altres / modificacions de domicili / modificacions de dades personals.
 • Certificats de convivència.
 • Volants individuals i colectius.
 • Renovació inscripció padronal i confirmació d’extrangers.

Gestió Tributària

 • Consulta de situació tributària.
 • Certificat de pagament de rebuts.
 • Sol·licitud exempcions del IVTM per discapacitat, agrícola, etc.
 • Devolució prorratejada del IVTM.
 • Sol·licitud fraccionament i ajornament deutes en període voluntari i executiu.
 • Sol·licitud bonificació IBI Urbana.
 • Sol·licitud liquidació impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua).

Gestió de Personal

 • Sol·licituds convocatòries per a selecció de personal.

General

 • Sol·licitud repartiment publicitat pel sistema de bustiada.
 • Expedició bons transport per a persones majors de 65 anys fins a l’Hospital de la Ribera.
 • Inscripció en els concursos convocats per l’Ajuntament d’àmbit festiu (betlems, escaparatisme nadalenc, concurs de fotografia, ruta de la   tapa etc.)
 • Sol·licitud d’ajudes convocades per l’Ajuntament (material escolar, taxa de residus sòlids urbans i transport escolar).

Servei d’accés a la carpeta tributària de la Diputació de València

La Diputació de València gestiona i recapta la taxa de tractament de residus del Consorci Ribera Valldigna, i l’Ajuntament de Carlet a través de l’OAC presta els serveis de:

 • Emetre duplicats dels rebuts per al seu pagament.
 • Domiciliació de rebuts.
 • Sol·licituds de fraccionaments.
 • Sol·licitud d’alta/baixa i de canvi de titular.
 • Reclamacions.

Emissió de certificats de FIRMA DIGITAL de la Generalitat Valenciana per a persones físiques i jurídiques

 • Emissió i revocació dels certificats.

ORVE

El veí pot presentar sol·licituds, escrits i comunicacions dirigits a òrgans de l’Administració General de l’Estat, Administració de la Generalitat Valenciana i entitats de dret públic vinculades o dependents d’aquestes.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es