Formulari de cerca

Ple de l'Ajuntament de Carlet

Presidenta

Mª Josep Ortega Requena

Regidors

Bernat Vicent Nogués Soldado
Lídia López Caballero
Josep Mur Díaz-Hellín
Carla Cebrian Sánches
Dolores I. Navarro Lacuesta
J. Jonatan Martínez Sebastian
Bernardo Espert Sánchez
Sandra Hervás Blázquez
Laura Sáez Martínez
Borja Marí Barés
Mª Elisa Nogués Borrás
Álvaro Morales Patón
Salvador Navarro Lacal
Estefanía Valero García
Daniel Caballero Bonafé
Filiberto V. Chermes Gómez

 

RÉGIM DE SESSIONS DEL PLE

ORDINÀRIES:

A les 20.00 hores de l'últim dijous de cada un dels mesos de gener, març, maig, setembre i novembre. I el tercer dijous del mes de juliol.

EXTRAORDINÀRIES I EXTRAORDINÀRIES I URGENTS:

Quan amb tal caràcter siguen convocades per l'Alcaldia i en els altres supòsits previstos en l'article 78 i següents del ROFRJ.

 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es