Formulari de cerca

Estació Depuradora

Carlet disposa d'una Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) que es troba al costat del riu Magre, quasi en el límit entre els termes de Carlet i l'Alcúdia.

La Conselleria d'Obres Públiques va construir en 1999 esta depuradora per a l'ús de les ciutats de Carlet i Benimodo.

Les aigües residuals estan formades per la reunió de les aigües del clavegueram municipal de les dos poblacions i de les indústries del parc industrial Ciutat de Carlet i del polígon Sant Bernat. A través de la xarxa de sanejament, les aigües residuals urbanes arriben a l'EDAR, on s'elimina la contaminació de l'aigua. Les de la zona industrial apleguen fins a un sistema d'impulsió. Amb este procés es defensa el medi ambient i s'aconseguix la neteja dels rius.

Amb la depuració de l'aigua i l'eliminació de tots els residus orgànics i inorgànics s'aconseguix una aigua depurada que pot tornar a abocar-se als rius.

Els objectius d'una depuradora són els següents:

  • Eliminació de residus, olis, arena, etc. i evacuació al punt de destinació final.
  • Eliminació de matèries decantables orgàniques i inorgàniques
  • Eliminació de compostos amoniacals i que continguen fòsfor
  • Transformar els residus retinguts en fangs estables per a la seua correcta disposició.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es