Formulari de cerca

Estudi del paisatge

El Ple de l'Ajuntament de Carlet, en sessió de 28 de novembre de 2008, va acordar sotmetre a informació pública pel termini d'un mes, comptador des de la publicació del pertinent edicte en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en un periòdic no oficial d'àmplia difusió, l'avanç de l'Estudi del Paisatge i iniciar el desenvolupament del Pla de Participació Pública del Paisatge, que forma part del Pla General, per mitjà d'un edicte publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en un periòdic no oficial d'àmplia difusió a Carlet, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, en la pàgina web de l'Ajuntament, informació en la televisió local (Tele Carlet) i per mitjà de comunicació als grups d'interés enumerats en la moció de l'Alcaldia que es va aprovar.

Igualment va acordar que el resultat del Pla de Participació pública seria novament exposat al públic a través de la web de l'Ajuntament i posteriorment elevat al Ple per a la seua aprovació i posterior remissió als òrgans competents de la Generalitat Valenciana.

En haver-se redactat l'Estudi del Paisatge, amb la incorporació dels resultats obtinguts en el procés de participació pública, s'exposa al públic amb caràcter previ a la seua elevació al Ple per a la seua aprovació.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es