Formulari de cerca

Recollida selectiva de residus

La forma de vida moderna i els patrons de consum fan que diàriament es cree un gran volum de deixalles. Per a poder donar eixida a esta gran quantitat de fem és necessària la instal·lació de contenidors específics per tota la ciutat que permeten la separació dels residus.

Per a poder reciclar és necessari que els ciutadans realitzen una doble acció. De primer, han de separar els residus al seu domicili i, després, els residus degudament classificats han de depositar-se en el contenidor corresponent.

Als contenidors grocs es poden tirar envasos de plàstic, llandes i bricks, als blaus el paper i el cartó i als verds tota classe de botelles i pots de vidre.

A més, també es disposa de contenidors per a la matèria orgànica.

 

L'AJUNTAMENT RECORDA:

L'horari permés per a depositar el fem orgànic és a partir de les 18 hores i fins a les 23 hores cada dia de la setmana. És molt important respectar l'horari, a més el seu incompliment està sancionat amb una multa econòmica.

Per a evitar problemes sanitaris, el fem ha de ser depositat en una bossa tancada, mai a granel. No es permet buidar els poals directament al contenidor. També està prohibit deixar les bosses de fem a terra; s'han de deixar dins del contenidor.

Per tal d'aprofitar millor els contenidors blaus, les caixes de cartó han de tirar-se correctament plegades i nugades.

L'Ajuntament oferix una arreplega domiciliària de trastos. El dia 17 de cada mes es realitza este servici. En el cas que fóra dia festiu passaria a l'endemà. Tan sols han de telefonar a les dependències de la Policia local i donar l'avís.  (96 253 06 50).

No hi ha recollida de fem als contenidors de matèria orgànica els dies 24 i 31 de desembre. Està prohibit traure el fem els citats dies festius.
 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es