Formulari de cerca

Urbanisme i Vivenda

L'Oficina Tècnica engloba diversos servicis, que poden ser classificats en les àrees següents:

URBANISME I PLANEJAMENT

Esta àrea és l'encarregada de gestionar les actuacions urbanístiques relacionades amb els usos del sòl dins del terme municipal, el desenvolupament de sectors industrials, terciaris o residencials per mitjà de gestió directa. La supervisió de les actuacions executades per urbanitzadors. Les actuacions aïllades necessàries per a completar la trama urbana, etc.

NOU PLA GENERAL D'ORDENACIÓ( P.G.O.)

El  P.G.O. de Carlet està aprovat definitivament des de el 20 d'abril del 2007 i publicat en el B.O.P. des de el 13 de desembre de 2007.

Nou Pla General d'Ordenació

GESTIÓ I DISCIPLINA URBANÍSTICA

Es tramiten els expedients  per a la construcció de nous edificis, així com la rehabilitació i restauració dels existents, vetlant en qualsevol cas per que les obres que s'executen s'ajusten a les normatives vigents, tant locals, autonòmiques o estatals.

 • Llicències d'obres majors. (obres que necessiten projecte de tècnic competent).
 • Llicències d'obres menors. (xicotetes obres de reparació, conservació, etc).
 • Certificats urbanístics.
 • Llicències de primera o posteriors ocupacions, d'edificis residencials i altres usos.
 • Llicència de 1ª ocupació ús vivenda.
 • Llicència ce 2ª ocupació ús vivenda.
 • Expedients d'infraccions urbanístiques.

En esta àrea es tramiten igualment els expedients d'instal·lació d'activitats

 • Activitats subjectes a Comunicació Ambiental (aquelles que no estan incloses en el Nomenclàtor d'activitats de la Generalitat Valenciana). Nota informativa
 • Activitats subjectes a Llicència Ambiental (les incloses en el Nomenclàtor d'activitats de la Generalitat Valenciana).
 • Activitats subjectes a tràmit d'Autorització Ambiental Integrada.
 • Certificats de Compatibilitat Urbanística. Necessaris per a obtindre informació sobre la possibilitat d'instal·lació de qualsevol tipus d'activitat.

OBRES MUNICIPALS

Es redacten els projectes necessaris per a l'execució d'obres i servicis necessaris  per a la millora i adaptació de les vies públiques, les places, les zones verdes, així com l'execució de nous projectes d'urbanització.

Es redacten i executen projectes de nova construcció o reforma d'edificis i instal·lacions publiques municipals.

CONTRACTACIÓ  D'OBRES

La tramitació dels expedients de contractació per a l'execució d'obres i servicis, tant municipals com en col·laboració amb altres administracions.

Obres en licitació

16/10/2009 Adequació Alberg Municipal, tipus:Obres, procediment:Negociat

CADASTRE

Oficina col·laboradora del Cadastre, per a facilitar i acostar als ciutadans la gestió del cadastre de Carlet.

 • Cadastre de l'IBI Rústica.
 • Cadastre de l'IBI Urbana.
 • Canvis de titularitat.
 • Segregacions.
 • Declaracions d'obra nova.
 • Consultes.

PLA DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA D'ESTUDIS D'INTEGRACIÓ PAISAJÍSTICA

En esta secció es despleguen els plans de participació pública dels  estudis d'integració paisajística en tramitació

Plans de participació pública en desenvolupament

La Junta de Govern Local d'este Ajuntament en data 26 de setembre de 2011, va acordar sotmetre a informació pública per un termini de 15 dies, comptat des del següent a la publicació de l'edicte pertinent al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, la documentació relativa al Pla de Participació Pública del Anexe modificat de l'Estudi d'Integració Paisajística de la declaració d'interés comunitari per a l'ampliació de la Secció A) Graveres del Riu Magre nº 1039, amb emplaçament en les partides dels Molins y Massalet del terme municipal de Carlet i Catadau, en quant a l'activitat que es preten desenvolupar en la zona 4 es la de fabricació d'elements de formigó per a la construcció.

Tota la documentació, inclos el model d'enquesta a presentar pels grups d'interes, grups locals i interessats, podeu obtenir-la en l'Ajuntament de Carlet, oficina tècnica, de dilluns a divendres en horari de 8 a 14:30 hores.

Documents relacionats: Pla de participació i enquesta

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es