Formulari de cerca

Programa Foment Treball Agrari SEPE Corporacions Locals 2020

L'Ajuntament de Carlet, a través de l'ADL (Agència de Desenvolupament Local), gestiona el programa d'ocupació INEM AGRÍCOLA dins del marc dels Convenis de Col·laboració del Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) amb les corporacions locals.

Es tracta de projectes per a pal·liar la desocupació agrícola eventual amb la finalitat de garantir als treballadors un complement de renda, a través de Plans Especials d'Ocupació en Zones Rurals Deprimides.

La condició en este programa és que els desempleats han de pertànyer al Règim Agrari de la Seguretat Social. 

Per a l'exercici 2020 es durà a terme la contractació de 80 treballadors/es agraris per a treballar UN MES durant els mesos de juliol,agost o setembre.

Les sol·licituds per a participar en este programa es podran arreplegar en l'ADL, carrer Lluís Vives, 28 DEL DIA 29 DE MAIG AL 11 DE JUNY INCLOSOS.

REQUISITS

1-Estar inscrit/a en LABORA com a aturat/a

2-Acreditar la condició de treballador agrari referit als últims 12 mesos immediatament anteriors a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Aquesta circumstància s'acreditarà amb la presentació de qualsevol dels documents següents:

Informe de Vida Laboral. En ell haurà d'aparéixer, com a mínim 3 mesos, en situació d'alta en el Sistema Especial Agrari integrat en el Règim General de la Seguretat Social .(SEA)

Mitjançant presentació de 3 cupons pagats.

Presentant el Certificat d'empresa.

(Qualsevol que siga el document que es presente, entre els tres indicats, a l'efecte d'acreditar la condició d'agrari, haurà d'evidenciar que almenys un mes de què acredita estar d'alta en el SIGA, està inclòs dins dels 9 mesos anteriors).

 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es