Formulari de cerca

29/11/2017
Subvencions als esportistes d'elit de Carlet temporada 2016/2017

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local del 15 de novembre de 2017 s'han aprovat les bases que han de regir el procediment per a l'atorgament de subvencions en concepte d'ajudes als esportistes d'elit de Carlet en l'àmbit individual, temporada 2016/2017.

Poden sol·licitar les ajudes

Primer. Beneficiaris

Podran sol·licitar estes subvencions, els esportistes individuals adscrits a qualsevol federació esportiva, que reunisquen els requisits següents:

•Estar empadronat a Carlet, almenys en els tres últims anys.

•Participar en competicions oficials organitzades per la Federació Esportiva corresponent de categoria provincial, autonòmica, nacional o internacional.

•No estar incurs en cap de les circumstàncies assenyalades en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions que impedixen obtindre la condició de beneficiari de les mateixes.

Segon. Objecte

L'objecte de les presents bases és regular la concessió de les subvencions a esportistes d'elit en l'àmbit individual que estiguen empadronats en la ciutat de Carlet per a la temporada 2016/2017 per al foment i promoció de la pràctica esportiva i la seua participació en les diverses competicions de caràcter federatiu en què es troben immersos, ajudant d'esta manera a sufragar part dels gastos que els ocasionen les mateixes.

El procediment ordinari de concessió d'estes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva.

Tercer. Bases reguladores

Les bases reguladores de les subvencions a esportistes individuals d'elit de Carlet per a la temporada 2016/2017, que van ser aprovades per la Junta de Govern Local en sessió de data 15 de novembre de 2017, es publicaran en la Base de Dades Nacionals de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrasn/index), en el Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament de Carlet i en la pàgina web municipal (www.carlet.es).

Quart. Quantia

La dotació pressupostària màxima destinada a esta convocatòria ascendix a la quantitat de 3.395,00 € amb càrrec a l'aplicació pressupostària 341 48020 -Transferències projectes esportius- del Pressupost de l'Ajuntament de Carlet per a l'exercici 2017.

L'import de la subvenció concedida a cada esportista resultarà de la distribució de l'import màxim de la dotació pressupostària anteriorment assenyalada entre els beneficiaris que reunisquen els requisits establits en la present convocatòria en funció de la puntuació obtinguda d'acord amb els criteris de repartiment establits en la Base 7a.

Quint. Termini de presentació de sol·licituds:

Els esportistes interessats a accedir a estes subvencions hauran de presentar la sol·licitud, junt amb la documentació anteriorment assenyalada, en el termini de 15 dies naturals comptats a partir de l'endemà a la publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (extracte publicat en el BOP n.º 229 de 29 de novembre de 2017).

Tota sol·licitud presentada fora de termini s'entendrà desestimada.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es