Formulari de cerca

29/03/2018
Ajudes concedides Escola Infantil Municipal curs 2017-2018

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Carlet en sessió de data 15 de novembre de 2017 va aprovar les bases que han de regir el procediment per a l'atorgament de subvencions en concepte d'ajudes econòmiques per a finançar parcialment el cost de la taxa per la prestació del servei d'educació infantil en l'escola infantil municipal per al curs 2017/2018.

OBJECTE

Les ajudes econòmiques van dirigides al finançament parcial del concepte de l'import mensual de la taxa dels mesos de setembre de 2017 a juny de 2018.

BENEFICIARIS

Les ajudes econòmiques van dirigides al finançament parcial de l'import mensual de la taxa dels mesos de setembre de 2017 a juny de 2018. Tots els usuaris matriculats en el centre que es troben empadronats en el municipi de Carlet seran beneficiaris d'una ajuda superior en funció del seu nivell de renda efectiu, sempre que la renda per capita de la unitat familiar siga igual o inferior a 36.231,00 euros i no superen el llindar de renda familiar per import de 72.460,00 euros.

IMPORT

 

L'import de les ajudes que es concedixen variarà en funció del nivell escolar i de la renda per capita de les persones empadronades en la mateixa vivenda que l'alumne/a que indiquen en les bases en els termes dels trams següents:
 

 

 CURS DE 0-1 ANYS

PREU: 460,79 €

NIVEL DE RENTA

AYUDA CONSELLERIA

AYUDA AJUNTAMENT

COSTE FAMILIA

De 0,00 a 1.999,99 €

200,00 €

260,79 €

0,00 €

De 2.000,00 a 3.999,99 €

180,00 €

215,79 €

65,00 €

De 4.000,00 a 5.999,99 €

150,00 €

162,79 €

148,00 €

De 6.000,00 a 9.999,99 €

100,00 €

202,79 €

158,00 €

De 10.000,00 a 13.999,99 €

90,00 €

202,79 €

168,00 €

De 14.000,00 a 36.230,99 €

70,00 €

212,79 €

178,00 €

 

CURS DE 1-2 ANYS

PREU: 335,72

NIVEL DE RENTA

AYUDA CONSELLERIA

AYUDA AJUNTAMENT

COSTE FAMILIA

De 0,00 a 1.999,99 €

120,00 €

215,72 €

0,00 €

De 2.000,00 a 3.999,99 €

90,00 €

180,72 €

65,00 €

De 4.000,00 a 5.999,99 €

80,00 €

135,72 €

120,00 €

De 6.000,00 a 7.999,99 €

75,00 €

130,72 €

130,00 €

De 8.000,00 a 36.230,99 €

70,00 €

125,72 €

140,00 €

 

 CURS DE 2-3 ANYS

PREU: 266,60 €

NIVEL DE RENTA

AYUDA CONSELLERIA

AYUDA AJUNTAMENT

COSTE FAMILIA

De 0,00 a 1999,99 €

140,00 €

126,60 €

0,00 €

De 2.000,00 a 5.999,99 €

105,00 €

121,60 €

40,00 €

De 6.000,00 a 7.999,99 €

90,00 €

76,60 €

100,00 €

De 8.000,00 a 9.999,99 €

85,00 €

76,60 €

105,00 €

De 10.000,00 a 36.230,99 €

80,00 €

71,60 €

115,00 €

 

TERMINIS PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

 

El període ordinari de la sol·licitud serà aplicable per als/les alumnes que es troben matriculats en el centre abans del dia en què s'aproven estes bases per la Junta de Govern Local.

 

La sol·licitud haurà de presentar-se en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Carlet (Oficina d'Atenció al Ciutadà) en el termini de vint dies naturals a partir de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

 

La presentació podrà realitzar-se, així mateix, per qualsevol dels procediments establits en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions publiques.

 

DOCUMENTACIÓ EXIGIBLE

  • Còpia confrontada del llibre de família.

 

  • Còpia confrontada del DNI/NIE o passaport en vigor del pare i /o mare o els tutors legals de l'alumne/ que figuren en la sol·licitud.

 

No serà necessari presentar estos documents si el/l'alumne/a per al que se sol·licita l'ajuda ha sigut participant de la convocatòria del curs anterior sempre que les circumstàncies no hagen variat respecte a les acreditades en la sol·licitud de l'anterior convocatòria. En este cas, només ha de marcar-se, en cada un dels apartats de la sol·licitud previstos per a això, que ja es va entregar i no hi ha hagut canvi respecte a l'any anterior.

 

  • Fotocòpia de la declaració de la renda de les persones físiques de tots els membres de la unitat familiar de conformitat amb la clàusula 4.1 de les presents bases de l'exercici 2016. Si els sol·licitants ho desitgen podran no aportar la còpia de la declaració de l'IRPF sempre que autoritzen, en la instància presentada, a l'Ajuntament a obtindre la seua informació.

 

 

La sol·licitud haurà de ser subscrita pels pares, tutors, acollidors o guardadors.

EFECTIVITAT DELS AJUDES

 

L'efectivitat de les ajudes s'articula realitzant mensualment el pagament de les ajudes concedides als beneficiaris a favor de la mercantil gestora del servici prèvia comprovació dels requisits d'efectiva escolarització, residència i condició de no ser deutor amb l'Ajuntament de Carlet.

 

 

 

 

 

PREU: 460,79 €

 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es