Formulari de cerca

AJUDES PARÈNTESI- PLA RESISTIR.

AJUDES PER A PERSONES AUTÓNOMES I MICROEMPRESES FINS A 10 PERSONES EMPLEADES.

L’Ajuntament de Carlet, junt amb la Generalitat Valenciana i la Diputació de València, trau la línia d’Ajudes PARÈNTESI, dins del Pla RESISTIR, de 311.195 euros.

Estes ajudes es repartiran segons marca el Decret Llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Pla Resistir, que inclou ajudes parèntesi en cada municipi per als sectors més afectats per la pandèmia.

Aniran destinades a les activitats corresponents als CNAE inclosos en l’Annex 2, del Decret Llei 1/2021, i els correspondrà una ajuda de 2.000,00 euros per persona autònoma o microempresa, i 200,00 euros per persona contractada a 31 de desembre de 2020 (amb un màxim de 10 persones contractades).

 

FORMES DE PRESENTACIÓ

Per a sol·licitar-les s'haurà d'omplir el formulari normalitzat i aportar tota la documentació que es demana en les bases adjuntes a esta publicació.

Presentació telemàtica:

Es podrà presentar la sol·licitud a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Carlet https://carlet.sedelectronica.es

Presentació presencial

Presencialment, mitjançant cita prèvia (9-14 h.) al telèfon 962 530 200.

Es podrà presentar la sol·licitud i els documents que s'exigixen en les bases de la convocatòria d'estes ajudes en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), Registre General de l'Ajuntament de Carlet (c/ Assumpció de Ntra. Sra., 1) o en qualsevol altra de les maneres previstes en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

El termini de presentació de les ajudes comença el 25 de febrer i  finalitza el pròxim 26 de març. 

(30 dies naturals a partir del dia següent de la publicació de les bases i convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i al Tauler electrònic de l'Ajuntament de Carlet.)

La presentació de la sol·licitud de subvenció fora del termini establit serà causa d'inadmissió.

Per a qualsevol informació podeu enviar un correu electrònic a adl@carlet.es o consultar la pàgina web: https://plaresistir.gva.es/

 

 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es