Formulari de cerca

Analítiques aigua potable

ANÀLISI DE L’AIGUA POTABLE

L’article 6 de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la que es regulen els drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient estableix que les autoritzats públiques adoptaran les mesures oportunes per garantir la progressiva difusió de la informació ambiental i la seua posada a disposició del públic de la manera mes amplia possible i sistemàtica possible.

Entre la informació ambiental es troba la que es referisca a l’estat dels elements del medi ambient com l’aigua.

Per tal de garantir el dret dels veïns d’accedir a la informació ambiental de que dispose l’Ajuntament en matèria d’aigua i per tal de proveir tot el que siga necessari per que tota persona puga tindre accés a la informació pública per mitjà de procediments senzills i clars s’assumeix una obligació de publicitat activa mitjançant la publicació en la pàgina web (fins al 2017) i en el portal de transparència (des de 2018) de les analítiques completes i de control de les xarxes d’aigua potable de Carlet i de la Urbanització Ausias March així como dels controls en l’aixeta del consumidor.

Igualment es publicarà l’analítica de plaguicides i nitrats, que es realitzen en el punt de captació de l’aigua (pous Pi de la Cabra I i II) en els termes de l’annex del Decret 58/2006, de 5 de maig, pel qual es desenrotlla, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, el Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es