Formulari de cerca

28/06/2016
Contracte del servei de curs de costura de la Ciutat de Carlet.

La Junta de Govern Local en sessió de 13 de juny de 2016 ha aprovat l'expedient de contractació i plecs de clàusules administratives particulars i tècniques,  per a la prestació del servei de curs de tall i confecció de la Ciutat de Carlet.

Podran accedir a la informació referida per mitjà dels enllaços existents en esta pàgina.

El termini de presentació de les proposicions, per a aquells licitadors que hagen rebut una invitació expressa serà de deu dies naturals des de el següent a la recepció de la invitació. Si l'últim dia coincidix en dissabte, es prorrogarà fins al primer dia hàbil següent.

Els interessats que no hagen rebut una invitació expressa i complisquen els requisits establits en els plecs, podran presentar les seues proposicions fins al dia 7 de juliol  de 2016 a les 14:30 hores.

L'aportació inicial de la documentació administrativa se substituirà obligatòriament per la declaració responsable del licitador, segons el model inclòs en el Plec de Condicions Administratives Particulars.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es