Formulari de cerca

13/04/2016
Contracte per a la prestació del servei de curs de tall i confecció de la Ciutat de Carlet.

La Junta de Govern Local en sessió de 30 de març de 2016 ha aprovat l'expedient de contractació i plecs de clàusules administratives particulars i tècniques,  per a la prestació del servei de curs de tall i confecció de la Ciutat de Carlet.

Podran accedir a la informació referida per mitjà dels enllaços existents en esta pàgina.

El termini de presentació de les proposicions, per a aquells licitadors que hagen rebut una invitació expressa serà de deu dies naturals des de el següent a la recepció de la invitació. Si l'últim dia coincidix en dissabte, es prorrogarà fins al primer dia hàbil següent.

Els interessats que no hagen rebut una invitació expressa i complisquen els requisits establits en els plecs, podran presentar les seues proposicions fins al dia 22 d’abril  de 2016 a les 15:00 hores.

L'aportació inicial de la documentació administrativa se substituirà obligatòriament per la declaració responsable del licitador, segons el model inclòs en el Plec de Condicions Administratives Particulars.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es