Formulari de cerca

11/03/2016
Contracte per a la prestació del Servei d’Integració a través de l’esport

Contracte per a la prestació del Servei d’integració a traves de l’esport en menors i en persones majors de la Ciutat de Carlet.

La Junta de Govern Local en sessió de 7 de març de 2016 ha aprovat l'expedient de contractació i plecs de clàusules administratives particulars i tècniques,  per a la prestació del Servei d’integració a traves de l’esport en menors i en persones majors de la Ciutat de Carlet..

El procediment d'adjudicació del contracte serà el negociat sense publicitat.

L'aportació inicial de la documentació administrativa se substituirà obligatòriament per la declaració responsable del licitador, segons el model inclòs en el Plec de Condicions Administratives Particulars.

Podran accedir a la informació referida per mitjà dels enllaços existents en esta pàgina.

El termini de presentació de les proposicions, per a aquells licitadors que hagen rebut una invitació expressa serà de deu dies naturals des de el següent a la recepció de la invitació. Si l'últim dia coincidix en dissabte, es prorrogarà fins al primer dia hàbil següent.

 Els interessats que no hagen rebut una invitació expressa i complisquen els requisits establits en els plecs, podran presentar les seues proposicions fins al dia 21 de març a les 15:00 hores.

 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es