Formulari de cerca

Oficina Municipal d'Informació al Consumidor

Què és l'Omic:

L'OMIC (Oficina Municipal d'Informació al Consumidor) és un servei de l'Ajuntament que dóna informació i assessorament gratuït als consumidors i usuaris en matèria de consum.

També els ajuda a tramitar les seues reclamacions. La tramitació de les reclamacions suposa una primera mediació amb l'empresa. Posteriorment, si procedeix, s'hi ofereix una solució a través de la Junta Arbitral de Consum o de l' organisme competent sempre dins de la via administrativa.

Qui pot reclamar a l' Omic:

Qualsevol persona (en qualitat de consumidor final d' un bé o servei) que estiga empadronada a Carlet o bé quan reclame contra una empresa o comerç ubicat a este municipi.

No es poden tramitar a través de l' OMIC:

 • Les reclamacions provinents d' empresaris, professionals o comerciants perquè no són consumidors finals. Per tant, hauran d'acudir a una associació professional o a la Cambra de Comerç.
 • Les reclamacions per productes o serveis adquirits entre particulars. En este cas, com que el venedor o prestador del servei no s'hi dedica professionalment, la persona que reclama haurá d' acudir a un assessor o advocat.
 • Els temes relacionats amb llogaters i propietaris i les seues relacions.
 • Les reclamacions contra l' Administració Pùblica perquè han de reclamar-se davant la mateixa Administració.

Com es pot reclamar:

 • Presente la reclamació personalment en l'OMIC, per registre d' entrada de l' Ajuntament o remetent la reclamació per correu. Si acudix a l'OMIC abans d'efectuar la reclamació l'informaran i assessoraran respecte d'això.
 • Ha d'acreditar-se amb el seu nom, DNI, adreça i telèfon de contacte.
 • Igualment, ha d'identificar clarament l'establiment a qui reclama, amb el seu nom i adreça.
 • Detalle breument les causes de la reclamació i, sobretot, no s'oblide de concretar el que sollicita: devolució de diners, canvi de producte, reparació de l'avaria, etcètera.
 • Finalment, acompanye la seua reclamació amb fotocòpies de tots els documents que tinga (factures, contractes, resguards, etcètera). Són molt importants perquè puga prosperar la reclamació.
 • En el cas que corresponga, abans d'acudir a l'OMIC, sollicite el FULL DE RECLAMACIONS DE L'ESTABLIMENT, on podrà exposar el motiu de la seua queixa i el comerciant podrà donar la seua versió dels fets. No oblide que tots els comerços i empreses de servicis han de tindre els dits fulls de reclamacions a disposició de qui els solliciten, siguen o no clients.

Recorde:

 • La informació és la millor garantia per a evitar qualsevol engany.
 • És millor sollicitar un pressupost abans de contractar un servici.
 • Els preus són lliures, per la qual cosa és convenient comparar preus i servicis.
 • Abans de reclamar és convenient posar-se en contacte amb l'empresa. Generalment és la millor manera de solucionar els problemes.
 • Un símbol de qualitat és l'adhesió de les empreses al sistema arbitral de consum com a manera de resoldre conflictes.
 • El fet de presentar una reclamació no significa que es tinga raó.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es