Formulari de cerca

Subvencions Nominatives

 

 

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS NOMINATIVES EN VIRTUT DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE CARLET 2020

 

El Pressupost de l’Ajuntament de Carlet per a l’exercici 2020 entrà en vigor mitjançant la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província en data 6 de maig de 2020.

Les associacions que tenen subvencions nominatives en el pressupost 2020 de l'Ajuntament de Carlet ja poden iniciar la tramitació de la manera següent:

 • La sol·licitud haurà de presentar-se electrònicament, acompanyada necessàriament dels documents especificats en el catàleg del procediment, que poden descarregar-se des d’esta mateixa pàgina web.
 • En el moment de la justificació s'haurà de presentar  una memòria financera, la relació detallada de les despeses en què ha incorregut l'associació ajustada al document normalitzat del catàleg i les factures justificatives.

 

Descripció del procediment

De conformitat amb el que disposa l’article 22.2.a) de la Llei general de subvencions, podran concedir-se de forma directa les subvencions previstes nominativament en els Pressupostos Generals de les entitats locals, en els termes que preveuen els convenis i en la normativa reguladora d'estes subvencions.

Com a regla general, en el procediment podem distingir dos fases:

 • Atorgament de la subvenció, aprovació de la despesa i de l’esborrany del conveni.
 • Justificació de la subvenció.

 

1. Inici del procediment

 

El procediment per a la concessió de les subvencions nominatives s’iniciarà a instància de l’associació interessada, mitjançant una sol·licitud firmada pel president de l’entitat (Model sol·licitud subvenció) i presentada telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Carlet (https://carlet.sedelectronica.es).

La instància ha d’anar acompanyada de la documentació següent:

 • Memòria d’activitats i despeses que justificaran l’ajuda concedida (Annex I).
 • Manteniment de tercers (Annex II) en el cas que s’hagen produït modificacions en el número de compte bancari.

El termini per a la sol·licitud de l’ajuda serà fins al dia 6 de juliol de 2020.

Gestió de la sol·licitud

Rebuda la sol·licitud, el departament gestor farà les comprovacions necessàries.

Excepte en aquelles subvencions nominatives inferiors a 3.000’00 euros, la presentació de la sol·licitud de subvenció contindrà l’acceptació que l’Ajuntament accedisca a la informació que figura en altres administracions públiques acreditativa del fet que les associacions es troben al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

Igualment es comprovarà si l’associació sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les obligacions amb l’Ajuntament de Carlet.

Completat l’expedient administratiu, s’elevarà a la Junta de Govern Local per a l’atorgament de la subvenció, aprovació de la despesa i de l’esborrany de conveni.

Posteriorment, es formalitzarà el conveni amb l’associació beneficiària de la subvenció nominativa i s’ordenarà el pagament anticipat del 60 % de la subvenció.

La firma del conveni es realitzarà electrònicament a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Carlet, en l'apartat de Portafirmas. Per a poder signar les associacions s’hauran d'identificar en la Seu electrònica amb el certificat de representant de la persona jurídica. Hi haurà un termini d’1 mes per a poder firmar el conveni.

El conveni que se subscriga es publicarà, després de la dissociació de dades de caràcter personal, al Portal de Transparència de l’Ajuntament de Carlet.

 

2. Justificació de la subvenció nominativa

Desenvolupades totes o part de les activitats detallades en la memòria d’activitats, l’associació beneficiària presentarà la justificació de l’ajuda concedida com a requisit per a poder ser beneficiària de la resta de la subvenció.

El termini per a la justificació de l’ajuda serà fins al dia 30 de setembre de 2020.

Es podrà justificar la subvenció amb despeses corresponents al tercer trimestre de l’any 2019 i als tres primers trimestres de 2020.

La fase de justificació de l’ajuda (que pot iniciar-se des del mateix moment en què se signa el conveni) se sol·licitarà mitjançant una instància presentada per l’associació interessada telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Carlet (https://carlet.sedelectronica.es).

La instància ha d’anar acompanyada de la documentació següent:

 • Memòria de l’actuació, memòria financera, detall d’altres ingressos o subvencions i documentació per a l’acreditació del compliment d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, així com les factures justificatives (Annex III), seguint la normativa de facturació i les clàusules del conveni ( clàusula de l’objecte i de la justificació)

Aprovada la justificació, s’ordenarà el pagament de la resta de subvenció degudament justificada no transferida anticipadament.

La presentació de la documentació justificativa, excepte en aquelles subvencions nominatives inferiors a 3.000’00 euros, contindrà l’acceptació que l’Ajuntament accedisca a la informació que figure en altres administracions públiques acreditativa del fet que les associacions es troben al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

Igualment es comprovarà si l’associació sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les obligacions amb l’Ajuntament de Carlet.

Caldrà fer constar en la informació i publicitat específica el patrocini o col·laboració de l’Ajuntament de Carlet d’acord amb la imatge corporativa municipal.

Pel que fa a les despeses en actes protocol·laris referides a alimentació, beguda o semblants, estaran limitades al 15 % de la totalitat de la subvenció, excepte en aquells casos en què este siga l’acte propi de l’activitat subvencionada.

Les despeses subvencionables hauran de tindre relació directa amb l’objecte de l’associació:

1. Són despeses subvencionables:

 • Despeses de personal: nòmines de personal destinat a l’execució del programa o projecte (s’aportaran els models 111, 190, TC1 i TC2)
 • Despeses de funcionament de l’entitat: despeses necessaris per al normal funcionament de l’entitat i que son imprescindibles per a l’execució de l’activitat subvencionada, per exemple, lloguer, telèfon, material fungible d’oficina, etc.
 • Despeses de difusió de projecte: son despeses de publicitat del projecte com material divulgatiu com cartells, premsa i on s’ha d’incloure el logotip de l’Ajuntament.
 • Despeses recreatius: les activitats d’este tipus han de tindre un percentatge màxim marcat per no desvirtuar la naturalesa de la subvenció i de l’entitat social.
 • Despeses de dietes i desplaçaments: les despeses d’ allotjament, transport i restauració o manutenció sols seran subvencionables si responen de manera no dubtosa a la naturalesa de l’activitat.
 • Despeses financers: les despeses de assessoria jurídica o financera, despeses notarials i registrals i les despeses pericials i administratius son subvencionables si estan  relacionats amb l’objecte de l’associació i son indispensables per a la correcta preparació o execució de l’activitat.

2. No són subvencionables:

 • Adquisició de material o bens inventariables com ara mobiliari, equips informàtics, etc.
 • Interessos deutors dels comptes bancaris
 • Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals
 • Despeses de procediment judicials

 

Documents adjunts

 • Model sol·licitud subvenció.
 • Memòria d’activitats i despeses que justificaran l’ajuda concedida (Annex I).
 • Manteniment de tercers (Annex II).
 • Model de sol·licitud de justificació de la subvenció.
 • Memòria de l’actuació, memòria financera, detall d’altres ingressos o subvencions i documentació per a l’acreditació del compliment d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries (Annex III).

 

 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es