Formulari de cerca

SUBVENCIONS PLUGES 5 DE NOVEMBRE 2020

 

L'Ajuntament de Carlet informa sobre la normativa vigent (Reial Decret 307/2005, de 18 de març, i 477/2007, de 13 d'abril) segons la qual els veïns i veïnes d’esta ciutat poden sol·licitar a la Delegació del Govern una subvenció per a pal·liar els danys produïts per les pluges de l’última setmana.

 

L’Ajuntament posa al seu abast els models de sol·licitud en l’OFICINA D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA i la informació necessària per a poder accedir a les ajudes:

 

 

QUI POT SOL·LICITAR L’AJUDA?

 

- Les unitats familiars que han patit danys materials a la seua vivenda habitual (poden ser propietaris o inquilins).

- Les comunitats de propietaris, amb pòlissa d’assegurança, que han patit danys materials en elements comuns.

- Els establiments industrials, comercials i de serveis, amb pòlissa d’assegurança.

 

 

QUAN I ON ES POT SOL·LICITAR?

Des del dia 20 de novembre fins al 9 de desembre de 2020, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament (planta baixa) o a la pàgina web www.proteccioncivil.org (ayudas y subvenciones) amb certificat digital.

 

 

REQUISITS

 

REQUISITS PER A OPTAR A L’AJUDA COM A UNITAT FAMILIAR

- Tindre danys a la vivenda habitual (1a vivenda) que afecten l’estructura o no, així com danys al mobiliari i elements de l’equipament domèstic bàsic.

- Que els seus ingressos anuals estiguen entre:

10.527,43 euros/any (per a 1 o 2 membres en la unitat familiar)

13.535,26 euros/any (de 3 a 4 membres en la unitat familiar)

16.543,1 euros/any (per a més de 4 membres en la unitat familiar)

- En el cas de tindre pòlissa d’assegurança, quan esta no cobrisca la totalitat dels danys produïts.

 

 

REQUISITS PER A OPTAR A L’AJUDA COM A COMUNITAT DE PROPIETARIS

- Tindre contractada una pòlissa d’assegurança de la comunitat.

- Que els danys siguen en els elements comuns de la comunitat i que s’hagen produït per algun risc no inclòs en l’assegurança.

 

 

REQUISITS PER A OPTAR A L’AJUDA COM A ESTABLIMENT COMERCIAL, INDUSTRIAL I DE SERVEIS

- Tindre contractada una pòlissa d’assegurança.

- Tindre menys de 50 empleats.

- Que els danys siguen en els elements comuns de la comunitat i que s’hagen produït per algun risc no inclòs en l’assegurança.

 

 

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

 

 

COM A UNITAT FAMILIAR

- Sol·licitud signada.

- Justificant de la propietat de la vivenda (còpia del rebut de l’IBI o del contracte de lloguer).

- Número de compte corrent.

- Document acreditatiu d’haver rebut qualsevol quantitat per part de l’assegurança (si cal).

- Certificat de discapacitat o incapacitat per a treballar d’algun fill (si cal).

 

 

COM A COMUNITAT DE PROPIETARIS

- Sol·licitud signada.

- Còpia del CIF de la comunitat.

- Certificat del secretari/a amb les dades del president/a o còpia de l’acta d’elecció.

- Còpia de la pòlissa d’assegurança i últim rebut.

- Número de compte corrent.

 

 

COM A ESTABLIMENT COMERCIAL, INDUSTRIAL I DE SERVEIS

- Sol·licitud firmada.

- Còpia del CIF junt amb l’acreditació de la representació legal.

- Còpia de la pòlissa d’assegurança i últim rebut.

- Còpia de l’últim document de cotització davant la TGSS.

- Número de compte corrent.

 

 

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es