Formulari de cerca

Autorització d'Armes d'Aire Comprimit

Procés per a l'obtenció d'una targeta d'armes.

Per a l'obtenció d'una targeta d'armes ha de dirigir-se al Registre General de l'Ajuntament de Carlet. Haurà de presentar la corresponent instància, acompanyant els següents documents:

  • Tríptic Groc i Díptic Blanc, segellats per l'establiment venedor (sense omplir i sense duplicitats).
  • Factura que acredite la propietat de l'arma on indique marca, model, tipus, calibre, número de sèrie (excepcionalment si queda acreditat que no es pot aportar factura s'admet declaració jurada en la que consten les mateixes dades referides a l'arma.
  • Fotocòpia del D.N.I.
  • Certificat de no tindre antecedents penals expedit pel Registre de Penats i Rebels.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es