Formulari de cerca

Campanya ITV Vehicles Agrícoles

Campanya de comprovació de CICLOMOTORS, VEHICLES AGRÍCOLES, MOTOCICLETES, MAQUINÀRIA D'OBRES I SERVEIS, QUADS I QUADRICICLES

 

El motiu de la present és comunicar-los la continuació de la campanya de comprovació de CICLOMOTORS, VEHICLES AGRÍCOLES, MOTOCICLETES, MAQUINÀRIA D'OBRES I SERVEIS, QUADS I QUADRICICLES, amb la finalitat de facilitar la Inspecció Tècnica de Vehicles a Carlet.

La Comunitat Valenciana publicà el dia 2 de maig de 2007 el Decret 64/2007, en el qual es regularitza l'aplicació de la inspecció periòdica OBLIGATÒRIA als ciclomotors amb més de 3 anys d'antiguitat.

Totes les operacions d'inspecció tenen com a finalitat fonamental detectar anomalies que afecten els òrgans essencials del vehicle i la qualitat del medi ambient. Amb la seua correcció millorem el nivell de seguretat viària i la qualitat ambiental.

Estes campanyes es realitzaran periòdicament a Carlet per a una major comoditat dels veïns, que no s'hauran de desplaçar.

S'informarà a través de les xarxes socials i a la polícia local de les pròximes dates d'inspecció.

Nota Informativa sobre la nova Llei de Trànsit

Des del'Ajuntament de Carlet l'informem que el passat 25 de maig del 2010 va entrar en vigor la nova Llei de Trànsit, promoguda per la Direcció General de Trànsit-DGT i aprovada pel Ministeri de l'Interior.

Llei 18/2009, de 23 de novembre, per la qual es modifica el text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, en matèria sancionadora.

RESOLUCIÓ  de 8 de març, de la Direcció General de Gestió del Medi Natural, sobre modificació del període de cremes per a 2010

Ampliació del període en qué no es pot autoritzar als terrenys forestals, els limítrofs o amb una proximitat menor a 500 metres d'aquells, la crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals, com tampoc la crema de canyars, canyissars o matolls lligada a algun tipus d'aprofitament ramader, que passa a ser des de l'1 de juny fins al 30 de setembre del 2010.

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es