Formulari de cerca

Reclamació de denúncies

La notificació d'una multa pot ser:

1.- En l'acte (bolletí de denúncia).

2.- En el domicili (notificant la denúncia de conformidat amb l'art. 68.2 de la Llei sobre Tránsit, Circulació de Vehícles a Motor y seguridat vial.

En el supòsit que el titular del vehicle no fóra el conductor responsable de la infracció, haurà de comunicar a este Ajuntament, en el termini de 15 dies, nom i domicili del conductor o del nou titular.
Si no fóra possible la localització pels mitjans convencionals, es publicarà en en B.O.P (Butlletí Oficial de la Província), tots els passos seguits en la incoació de l'expedient.

A partir d'eixe moment es disposa d'un termini de 15 dies per a efectuar escrit d'al·legacions que estime convenient en la seua defensa, amb aportació o proposició de les proves, que si és el cas, estime oportunes, es procedix llavors a l'obertura del període probatori

Una vegada conclòs este període s'elebora llavors una Proposta de Resolució, que pot ser estimatòria, convertint-se en Decret Resolutori arxivant tal expedient, o pot ser desestimatori , contra el que es podrà interposar postestivament Recurs Reposició.

La desestimació de tal recurs finalitza la via administrativa i davant d'açò existeixen 3 opcions:

1.- Abonar la multa per a evitar el recàrrec.

Pagament voluntarina de la Sanció proposada, en la Tresoreria Municipal d'este Ajuntament, per gir postal a nom d'este Ajuntament, o per transferència bancària a l'Ajuntament de Carlet, al seu compte.

2.- Esperar a la ía executiva.

Una vegada finalitzada la via administrativa sense haver prosperat els recursos i sense haver abonat en període voluntari la multa, esta arriba a través de via executiva i l'import s'incrementa un 30%; es convertix en un deute i es tramita:

3.- Via Judicial

Iniciar la via Judicial interposant Recurs Contecios-Administratiu, davant del Jutjat del Contecios Administratiu de València en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà a la seua notificació

Vençuts els terminis indicats sense que s'hagueren satisfet el pagament del seu import, l'exacció es durà a terme pel procediment d'apremi, i en el seu cas, els corresponents interessos de demora. A este efecte, serà titule executiva la certificació de descobert expedida per l'òrgan competent de l'Administració gestora (art. 84-apt. 2 de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Vial).

Assumpció de Nostra Senyora, 1

CP 46240 - Tel. 962530200

email: ajuntament@carlet.es